نویسنده = عبدالنبی باقری
تعیین برخی ویژگی‌های زیستی و رفتاری زنجرک Hishimonus phycitis، ناقل بیماری جاروک لیموترش با هدف مدیریت بیماری

دوره 53، شماره 1، تیر 1396، صفحه 75-96

محمد صالحی؛ عبدالنبی باقری؛ محمدمهدی فقیهی؛ کرامت‌الله ایزدپناه


بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 195-208

محمد صالحی؛ محمد مهدی فقیهی؛ امین خوانچه‌زر؛ عبدالنبی باقری؛ کرامت‌اله ایزدپناه‌