نویسنده = علی‌اکبر فدایی تهرانی
بررسی اثرات متقابل دو قارچ‌ میکوریز آربوسکولار ) Glomus mosseae وGlomus intraradices ( و نماتود ریشه‌گرهی ) (Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی

دوره 48، شماره 3، آذر 1391، صفحه 393-401

فاطمه سهرابی؛ علی‌اکبر فدایی تهرانی؛ یونس رضایی دانش؛ عبدالحسین جمالی زواره


بررسی اثر چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

دوره 48، شماره 3، آذر 1391، صفحه 433-437

اعظم سیروس؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ علی‌اکبر فدایی تهرانی