نویسنده = مهدی رستمی
اولین گزارش وقوع طبیعیThanatephorus cucumeris (تلئومورفِRhizoctonia solani AG-1 IA ) در شالیزارهای ایران

دوره 47، شماره 1، دی 1390، صفحه 103-104

وحید خسروی؛ شهرام نعیمی؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ مهدی رستمی؛ پائولو سی. سرسینی


بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران

دوره 45، شماره 3، دی 1388، صفحه 213-227

مهدی رستمی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ وحید خسروی