نویسنده = ضیاالدین بنی‌هاشمی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تنوع میزبانی گیاهان علفی و ارتباطات فیلوژنتیکی در میان جدایه‌های Phytophthora parsiana

دوره 54، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-56

زهره انواری1؛ مریم میرطالبی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی


4. وقوع بیمارسپتوریوز Pistacia spp. در استان های قزوین و فارس

دوره 51، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 395-397

ضیاالدین بنی‌هاشمی