نویسنده = محمود معصومی
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus) در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

دوره 52، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 375-391

مریم کارگر؛ محمد زکی عقل؛ محمود معصومی؛ محسن مهرور؛ کرامت‌اله ایزدپناه


تاثیر دما بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ

دوره 52، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 429-440

یاسر بی‌نیاز؛ کرامت اله ایزدپناه؛ محمود معصومی؛ حبیب‌اله حمزه زرقانی؛ نرجس راه‌پیما سروستانی؛ اسماعیل ابراهیمی