نویسنده = حبیب‌اله حمزه زرقانی
برهمکنش فیتوپلاسماهای عامل بیماری‌های جاروک لیموترش و فیلودی کاهو در آلودگی مخلوط بوته‌های پروانش

دوره 54، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 131-146

10.22034/ijpp.2018.34207

الهام صالحی ابرقوئی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ سیدمحسن تقوی؛ حبیب‌اله حمزه زرقانی؛ علیرضا افشاریفر


تاثیر دما بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ

دوره 52، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 429-440

یاسر بی‌نیاز؛ کرامت اله ایزدپناه؛ محمود معصومی؛ حبیب‌اله حمزه زرقانی؛ نرجس راه‌پیما سروستانی؛ اسماعیل ابراهیمی