نویسنده = جواد صادقی مجد
تعداد مقالات: 2
1. میزبان‌های طبیعی و ویژگی‌های ژنوم ویروس زردی بافت مردۀ باقلا در سه استان شرقی ایران

دوره 57، شماره 2، زمستان 1400، صفحه 139-152

10.22034/ijpp.2021.533684.361

افسانه آویش کوهشاهی؛ Jahangir Heydarnejad؛ مریم اسماعیلی؛ جواد صادقی مجد؛ وحید حسن وند؛ حسین معصومی


2. میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 291-303

10.22034/ijpp.2019.35563

جهانگیر حیدرنژاد؛ پریسا حسن شیخی؛ صدیقه باقری؛ جواد صادقی مجد؛ ، افسانه آویش کوهشاهی؛ نجمه پورامینی؛ حسین معصومی