نویسنده = کرامت اله ایزدپناه
تعداد مقالات: 12
1. ارتباط سرولوژیکی میان سه استرین فیتوپلاسمایی از گروه 16SrII در ایران

دوره 53، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 51-62

مجید صیام‌پور‌ صیام‌پور‌؛ کرامت اله ایزدپناه


3. آنالیز ترادف نوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و تکامل آن

دوره 51، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-84

فروه سادات مصطفوی نیشابوری؛ محمود معصومی؛ سعید نصراله نژاد؛ نرجس رهپیماسروستانی؛ کرامت اله ایزدپناه


4. تأثیر دما در آلودگی گیاهان چغندرقند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند و بهبودی گیاهان آلوده

دوره 49، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 452-453

محمد حامد قدوم پاریزی پور؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ کرامت اله ایزدپناه


5. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس موزائیک جنوبی مرغ بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ´3 ژنوم

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-75

فریده فرح بخش؛ محمود معصومی؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت اله ایزدپناه


6. بررسی رابطه دگرپادی بین ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 343-352

عاطفه ذاکری؛ محمود معصومی؛ سعید نصرا... نژاد؛ طاهره قهرمانی؛ کرامت اله ایزدپناه


7. خالص‌سازی و تعیین ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل ویروس موزائیک زرد کدو- جدایه فارس

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 403-409

آرمین آذرفر؛ کرامت اله ایزدپناه؛ علیرضا افشاریفر؛ محمود معصومی


9. مدیریت تلفیقی بیماری‌های ویروسی گندم در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 46، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 135-152

ناصر صحراگرد؛ کرامت اله ایزدپناه؛ قباد بابایی؛ رحیم اسحاقی؛ علیرضا افشاریفر؛ محمود معصومی


10. خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت‌زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران

دوره 46، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 101-105

علی پاک نیت؛ سیدعلی اکبر بهجت‌نیا؛ سارا خوارزمی؛ مریم شهبازی؛ کرامت اله ایزدپناه


11. شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس

دوره 46، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 249-262

محمد زکی عقل؛ کرامت اله ایزدپناه


12. ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس

دوره 45، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 45-58

سید علی اکبر باقریان؛ کرامت اله ایزدپناه؛ علیرضا افشاریفر؛ سید علی اکبر بهجت نیا