نویسنده = مجید اولیاء
تعداد مقالات: 4
2. وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)*

دوره 50، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 385-385

مژگان موسی خواه؛ عبدالحسین جمالی؛ سیداکبر خداپرست؛ مجید اولیاء


3. اثرات نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica)روی گیاه دارویی بارهنگ کبیر (Plantago major)

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 367-379

فاطمه السادات سیدین؛ مجید اولیاء؛ کامکار جایمند


4. ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne javanica *

دوره 47، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 279-291

محمدرضا ابولی پور؛ مجید اولیاء؛ علی اکبر فدایی؛ مهدی کدیور