نویسنده = غلام خداکرمیان
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر سالیسیلیک اسید و کیتوزان بر القای مقاومت در نخود علیه عامل بیماری‌های پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی*

دوره 49، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 181-199

ساهره ولادی؛ محمد جواد سلیمانی پری؛ غلام خداکرمیان؛ طیبه قیاسوند