نویسنده = اکبر دیزجی
تعداد مقالات: 4
1. برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان

دوره 55، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 353-372

پریسا شریفی نظام‌آباد؛ سعید نصراله‌نژاد؛ اکبر دیزجی؛ محمدعلی آقاجانی؛ احمد ندیمی


3. خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی چند جدایه ایرانی ویروس توته‌ای رگبرگ مرکبات (CVEV)

دوره 54، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 113-130

سحر نوری؛ اکبر دیزجی؛ حشمت‌اله رحیمیان


4. اولین گزارش ویروس رگبرگ توته ایمرکبات (CVEV)از ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1394، صفحه 107-110

سحر نوری؛ اکبر دیزجی؛ حشمت اله رحیمیان