نویسنده = محمد رضوی
تعداد مقالات: 5
2. کنترل پس از برداشـت کپک سبز نارنگی و پرتقال با تیمارهای دمایی و نمک‌های کربنــات و بی‌کربنات سدیم و پتاسیم

دوره 48، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 165-181

اعظم شکاری؛ ضیاء‌الدین بنی‌هاشمی؛ محمد رضوی؛ عباس صبوروح منفرد


3. تنوع پاتوتیپی جدایه‌های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 331-340

سیامک بیگی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ محمد رضوی؛ رسول زارع


4. گزارش تولید فرم جنسی Pyrenophora tritici-repentis در ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 475-476

حسن مؤمنی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمد رضوی


5. بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی با استفاده از آزمون‌های بیماری‌زایی و نشانگرهای RAPD

دوره 45، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 10-17

مکامه مهدوی امیری؛ محمد رضوی؛ کسری شریفی؛ رسول زارع