نویسنده = رامین حیدری
معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 419-434

ابراهیم پورجم؛ رمضان اصغری؛ فرزاد علی رمجی؛ رامین حیدری