نویسنده = ضیاءالدین بنی هاشمی
تعداد مقالات: 18
1. * واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. melonis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

حمیده پاسندی؛ ضیاالدین بنی هاشمی


3. اولین گزارش Pilidiella granati از انار با علایم پوسیدگی طوقه در استان فارس

دوره 51، شماره 1، بهار 1394، صفحه 111-113

مریم میرطالبی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ فاطمه صباحی


4. مقایسه‌ی بسترهای مختلف رشد در اسپورزایی Alternaria solani در شرایط آزمایشگاهی

دوره 50، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 319-324

مجید خنشاء؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ حبیب اله حمزه زرقانی


7. واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن

دوره 49، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 279-296

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ امیرحسین محمدی؛ محمد جواهری؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی


8. برهمکنش درون‌زیوه‌ای Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی پسته با Acremonium kiliense

دوره 49، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 365-374

زهره نسیمی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا


10. اولین گزارش از جدا سازی و اثبات بیماری‌زایی Fusarium compactum روی گلرنگ

دوره 49، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 276-277

مهدی امیری مظهر؛ آزاده ژیان جهانگیر؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ کرامت اله ایزد پناه


11. وقوع گونه‌های زهرابه‌دار Aspergillus در انجیرهای خشک استان فارس

دوره 48، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 183-189

الهام فرجود؛ ضیاءالدین بنی هاشمی


12. Phytophthora parsiana خطری جدید برای درختان بادام و توسعه دامنه میزبانی آن

دوره 48، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 191-196

وحیده رفیعی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی


13. کنترل پس از برداشـت کپک سبز نارنگی و پرتقال با تیمارهای دمایی و نمک‌های کربنــات و بی‌کربنات سدیم و پتاسیم

دوره 48، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 165-181

اعظم شکاری؛ ضیاء‌الدین بنی‌هاشمی؛ محمد رضوی؛ عباس صبوروح منفرد


14. تأثیر شوری و تنش آبی در آلودگی ریشه به Macrophomina phaseolina وترکیب یونی در شاخسار سورگوم *

دوره 47، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 236-237

آزاده گودرزی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ منوچهر مفتون


15. تشخیص و بیماری زایی قارچ های بیماری زای چمن در فضای سبز شیراز

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 361-377

فاطمه برزگر مروستی‌؛ ضیاءالدین بنی هاشمی


18. جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت

دوره 45، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 126-139

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده؛ ضیاءالدین بنی هاشمی