نویسنده = ضیاءالدین بنی هاشمی
* واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. melonis

دوره 54، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 294-289

حمیده پاسندی؛ ضیاالدین بنی هاشمی


اولین گزارش Pilidiella granati از انار با علایم پوسیدگی طوقه در استان فارس

دوره 51، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 111-113

مریم میرطالبی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ فاطمه صباحی


مقایسه‌ی بسترهای مختلف رشد در اسپورزایی Alternaria solani در شرایط آزمایشگاهی

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 319-324

مجید خنشاء؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ حبیب اله حمزه زرقانی


واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن

دوره 49، شماره 3، آذر 1392، صفحه 279-296

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ امیرحسین محمدی؛ محمد جواهری؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی


برهمکنش درون‌زیوه‌ای Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی پسته با Acremonium kiliense

دوره 49، شماره 4، آذر 1392، صفحه 365-374

زهره نسیمی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا


اولین گزارش از جدا سازی و اثبات بیماری‌زایی Fusarium compactum روی گلرنگ

دوره 49، شماره 2، آذر 1392، صفحه 276-277

مهدی امیری مظهر؛ آزاده ژیان جهانگیر؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ کرامت اله ایزد پناه


تشخیص و بیماری زایی قارچ های بیماری زای چمن در فضای سبز شیراز

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 361-377

فاطمه برزگر مروستی‌؛ ضیاءالدین بنی هاشمی


جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت

دوره 45، شماره 2، دی 1388، صفحه 126-139

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده؛ ضیاءالدین بنی هاشمی