نویسنده = مهرویه کتابچی
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش از پوسیدگی میوه موز توسط Pestalotiopsis theae

دوره 50، شماره 1، بهار 1393، صفحه 103-104

مهرویه کتابچی