نویسنده = حبیبه جباری
اولین گزارش از نماتد Chronogaster rotundicauda Heyns & Coomans, 1983 از ایران

دوره 57، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 171-176

10.22034/ijpp.2021.534418.362

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ بهنام احمدی


شناسایی برخی افکتورهای مرتبط با بیماری‌زایی در نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae, Franklin, 1945

دوره 53، شماره 3، مهر 1396، صفحه 287-302

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی؛ عبدالناصر العشری؛ فلورین گراندلر


معرفی میزبان‏های جدید نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae Franklin, 1945 در مزارع سبزی اطراف تبریز

دوره 51، شماره 3، مهر 1394، صفحه 391-393

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی


تأثیر دما، مرحله رشدی و زه‏آب گیاهان میزبان و غیرمیزبان روی میزان تفریخ تخم نماتد سیستی کلم (Heterodera cruciferae)

دوره 51، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 83-96

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام،؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ زهرا تنهامعافی