نویسنده = محسن یاسایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت بیماری‌زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس‌العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس

دوره 52، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 297-316

عبدالکریم ذاکری؛ محسن یاسایی؛ فرزاد افشاری؛ ساسان رجایی؛ احمدرضا نیکزاد


3. القای مقاومت به ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) در گندم نان با به‌کارگیری روش خاموشی ژن پس از ترانویسی

دوره 47، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 67-82

محسن یاسایی؛ علیرضا افشاریفر؛ علی نیازی؛ شادی صالح زاده؛ کرامت‌اله ایزدپناه