نویسنده = ناصر صفایی
تعداد مقالات: 6
1. تعیین برخی ویژگی‌های ملکولی و بیولوژیکی توسپوویروس‌های مختلف از استان مرکزی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 431-447

حسین بیات؛ افشین حسنی مهربان؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس‌بخش


4. شناسایی جمعیت‌های ایرانی Gaeumannomyces graminis var. tritici با استفاده از مطالعات ریخت‌شناسی، مولکولی و بیماری‌زایی

دوره 45، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 110-126

لیلا صادقی؛ عزیزاله علیزاده؛ ناصر صفایی؛ مجتبی قلندر


5. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 199-212

الهام کریمی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش


6. بررسی وضعیت تاکسونومیکی جدایه‌های اکسیداز مثبت سودوموناس دخیل در پوسیدگی غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از – RFLP 16S rRNA‌*

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 229-243

اسماعیل صابری؛ ناصر صفایی؛ حشمت اله رحیمیان؛ مهدی رستمی