نویسنده = بنفشه صفایی فراهانی
شناسایی و ردیابی Phytophthora erythroseptica و دورگ‌های آن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

دوره 55، شماره 3، مهر 1398، صفحه 243-259

10.22034/ijpp.2019.38325

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ آزاده حبیبی


بررسی خصوصیات مولکولی و ریخت‌شناختی عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در انبارهای استان فارس

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 197-214

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ جایلز هاردی؛ ترینا رجس