نویسنده = شهرام نعیمی
بررسی تغییرات جمعیتTrichoderma spp. در خاک مزارع برنج

دوره 51، شماره 3، مهر 1394، صفحه 297-307

مهرانه بهرستاقی؛ سید علی الهی نیا؛ شهرام نعیمی؛ علیرضا نبی پور


وقوع آلودگی گیاه برنج به Bipolaris sorokiniana در ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 353-360

شهرام نعیمی؛ وحید خسروی؛ تاکائو تسوکیبوشی


اولین گزارش وقوع طبیعیThanatephorus cucumeris (تلئومورفِRhizoctonia solani AG-1 IA ) در شالیزارهای ایران

دوره 47، شماره 1، دی 1390، صفحه 103-104

وحید خسروی؛ شهرام نعیمی؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ مهدی رستمی؛ پائولو سی. سرسینی