نویسنده = امیررضا امیرمیجانی
تعداد مقالات: 3
1. بیماریزایی Cladosporium halotolerans بر روی تعدادی گیاه لگومینوز

دوره 57، شماره 2، زمستان 1400، صفحه 153-164

10.22034/ijpp.2021.541950.370

حمیدرضا پورعلی بابا؛ امیررضا امیرمیجانی


2. بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 41-50

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت؛ بابک ربیعی


3. ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 411-415

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ محمدمهدی سوهانی