نویسنده = سید محسن تقوی
فرابیان پپتید نوترکیب لاکتوفریسین شتر در ریشه‌های مویین توتون و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن

دوره 51، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 431-444

نگین اصلاحی؛ علی‌ نیازی؛ فرزانه آرام؛ علیرضا افشاریفر؛ سید محسن تقوی


جدایه جدید Spiroplasma citri جدا شده از زنجرک Circulifer haematoceps در استان فارس

دوره 46، شماره 3، دی 1389، صفحه 280-281

امین خوانچه زر؛ کرامت اله ایزد پناه؛ محمد صالحی؛ سید محسن تقوی