نویسنده = حشمت‌اله رحیمیان
شانکر ساقه درختان میوه هسته دار ناشی از Staphylococcus warneri

دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 143-146

مجتبی دهقان‌نیری؛ حشمت‌اله رحیمیان


نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری نوار قهوه‌ای

دوره 51، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 523-539

امیر مسعود حیدری‌نژاد؛ ولی‌اله بابایی‌زاد؛ حشمت‌اله رحیمیان


تنوع ژنتیکی جدایه های Acidovorax oryzae عامل نوار قهوه ای برنج در استان مازندران

دوره 51، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 11-26

مائده تقی‌پور؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ ولی اله بابایی زاد


بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS

دوره 49، شماره 4، آذر 1392، صفحه 447-451

زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مهدی ارزنلو


ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های عامل بیماری نوار قهوه‌ای برنج با استفاده از rep-PCR *

دوره 49، شماره 2، آذر 1392، صفحه 279-280

مائده تقی‌پور؛ حشمت‌اله رحیمیان


شناسایی عامل لکه برگی پامچال در استان مازندران با استفاده از توالی ژن‌های rpoD و dnak

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 286-287

معصومه آقاسی‌نژاد؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود توحیدفر‌


بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola *

دوره 46، شماره 3، دی 1389، صفحه 235-247

پژمان خدایگان؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر


ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی سویه های Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نیشکر٬ درختان میوه هسته دار و گندم

دوره 45، شماره 1، دی 1388، صفحه 85-98

مریم موسیوند؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش