نویسنده = حشمت اله رحیمیان
تعداد مقالات: 7
1. اولین گزارش ویروس رگبرگ توته ایمرکبات (CVEV)از ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1394، صفحه 107-110

سحر نوری؛ اکبر دیزجی؛ حشمت اله رحیمیان


2. اولین گزارش Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران

دوره 48، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 288-289

تلماه تلمادره‌ای؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان؛ امیر رضازاده


4. بررسی تنوع ژنتیکی زانتوموناس عامل لکه زاویه‌ای توسکا در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از BOX-PCR و*REP-PCR

دوره 47، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 190-191

رقیه ابراهیمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ ولی‌اله بابایی زاد؛ ناهید معرف زاده


6. بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 213-227

مهدی رستمی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ وحید خسروی


7. بررسی وضعیت تاکسونومیکی جدایه‌های اکسیداز مثبت سودوموناس دخیل در پوسیدگی غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از – RFLP 16S rRNA‌*

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 229-243

اسماعیل صابری؛ ناصر صفایی؛ حشمت اله رحیمیان؛ مهدی رستمی