نویسنده = بهرام شریف‌نبی
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های فوزاریومی دخیل در پوسیدگی طبق و فلس پیاز خوراکی در اصفهان

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 353-366

10.22034/ijpp.2019.44680

زهره سبحانی؛ بهرام شریف‌نبی؛ مصطفی درویش‌نیا


2. بررسی برهمکنش نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae در گوجه‌فرنگی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 371-383

زینب محبوبی؛ مجید اولیا؛ بهرام شریف‌نبی


5. بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 441-442

سید حسین موسوی؛ بهرام شریف‌نبی؛ ولی‌اله بابایی زاد؛ سید محمد علوی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ امیر مساح