کلیدواژه‌ها = بیماری‌زایی
تعداد مقالات: 17
2. دامنه‌ی میزبانی جمعیت‌های مختلف زنگ برگی گندم در ایران

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 305-316

10.22034/ijpp.2019.35619

زهرا نعمتی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ علی دادخدایی؛ رحیم مهرابی؛ برایان استفنسن


3. بررسی برهمکنش نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae در گوجه‌فرنگی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 371-383

زینب محبوبی؛ مجید اولیا؛ بهرام شریف‌نبی


4. ساخت همسانه عفونت‌زای ویروئید‌های مرکبات و اثبات بیماری‌زایی آنها

دوره 53، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 399-415

لیلا ابراهیمی مقدم؛ محمد زکی عقل؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور


5. بررسی وضعیت بیماری‌زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس‌العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس

دوره 52، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 297-316

عبدالکریم ذاکری؛ محسن یاسایی؛ فرزاد افشاری؛ ساسان رجایی؛ احمدرضا نیکزاد


6. نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری نوار قهوه‌ای

دوره 51، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 523-539

امیر مسعود حیدری‌نژاد؛ ولی‌اله بابایی‌زاد؛ حشمت‌اله رحیمیان


7. بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران*

دوره 50، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 359-368

مصطفی جمالی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ فاطمه علی حسین زاده مقدم؛ سیدمحسن نساج حسینی؛ عرفان محمدی


9. بررسی بیماری‌زایی جدایه‌هایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخه‌های بریده و دانهال‌های بادام

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 33-39

زینب عزیزی؛ جهانشیر امینی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ سعید عباسی


11. ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 411-415

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ محمدمهدی سوهانی


12. وقوع آلودگی گیاه برنج به Bipolaris sorokiniana در ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 353-360

شهرام نعیمی؛ وحید خسروی؛ تاکائو تسوکیبوشی


13. تشخیص و بیماری زایی قارچ های بیماری زای چمن در فضای سبز شیراز

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 361-377

فاطمه برزگر مروستی‌؛ ضیاءالدین بنی هاشمی


14. نقش ژن AbreAtr1‌در مکانیسم حفاظتی و بیماری‌زایی قارچ Alternaria brassicae عامل بیماری لکه برگی کلزا با استفاده از Real time PCR *

دوره 46، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 283-292

معصومه مصطفی؛ بهرام شریف نبی؛ ابوالقاسم اسماعیلی؛ ناصر صفایی


15. تنوع فنوتیپی جدایه‌هایMacrophomina phaseolina و ارتباط آن با بیماری‌زایی

دوره 46، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 93-100

وحید ادراکی؛ ضیاء الدین بنی هاشمی


16. تنوع مورفولوژی و قدرت بیماری‌زایی جدایه‌های مختلف Cryphonectria parasitica عامل بیماری سوختگی شاه‌بلوط در استان گیلان

دوره 45، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 45-61

الهام قزی؛ سید اکبر خداپرست؛ مصطفی نیک نژاد کاظم پور


17. بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی با استفاده از آزمون‌های بیماری‌زایی و نشانگرهای RAPD

دوره 45، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 10-17

مکامه مهدوی امیری؛ محمد رضوی؛ کسری شریفی؛ رسول زارع