کلیدواژه‌ها = Rhizoctonia
پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه پسته در کرمان و کنترل بیولوژیکی آن

دوره 47، شماره 1، دی 1390، صفحه 93-99

لاله ایلخان؛ رضا فرخی نژاد؛ محمد مهدی امینایی؛ حمید رحیم‌زاده بهزادی


جداسازی و شناسایی گونه‌های Rhizoctonia از خاک‌های زراعی استان مازندران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 447-453

سارا محسنی چمازکتی؛ محمد علی تاجیک‌ قنبری؛ مهرداد عباسی