کلیدواژه‌ها = دامنه میزبانی
بیماریزایی Cladosporium halotolerans بر روی تعدادی گیاه لگومینوز

دوره 57، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 159-170

10.22034/ijpp.2021.541950.370

حمیدرضا پورعلی بابا؛ امیررضا امیرمیجانی


اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران

دوره 54، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 277-289

10.22034/ijpp.2019.35562

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ دیدیه ترائو؛ امیر میرزدای گوهری؛ علی مومنی


بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 245-262

لیلا کاشی نهنجی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‏الله حمزه‏ زرقانی