کلیدواژه‌ها = دامنه میزبانی
تعداد مقالات: 6
1. بیماریزایی Cladosporium halotolerans بر روی تعدادی گیاه لگومینوز

دوره 57، شماره 2، زمستان 1400، صفحه 153-164

10.22034/ijpp.2021.541950.370

حمیدرضا پورعلی بابا؛ امیررضا امیرمیجانی


2. اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 277-289

10.22034/ijpp.2019.35562

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ دیدیه ترائو؛ امیر میرزدای گوهری؛ علی مومنی


3. بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 245-262

لیلا کاشی نهنجی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‏الله حمزه‏ زرقانی


6. تفاوت های دامنه میزبانی، تکثیر و بذربردی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در ایران *

دوره 46، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 179-185

مریم فصیحی؛ زهرا تنها معافی؛ اکبر کارگر بیده؛ علی اسکندری