کلیدواژه‌ها = ریخت‌شناسی
شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های Fusarium عامل پوسیدگی ریشه لوبیا با تاکید بر مطالعه فیلوژنتیکی و دامنه میزبانی گونه مرکبFusarium solani در استان مرکزی

دوره 57، شماره 3، آذر 1400، صفحه 217-236

10.22034/ijpp.2022.545168.375

اسماعیل راه خدایی؛ حبیب حمزه زرقانی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ رضا فرخی‌نژاد


نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز

دوره 52، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 183-198

فاطمه کریمی؛ محمد عبدالهی؛ اکبر کارگر بیده؛ حبیب‌الله چاره‌گانی