کلیدواژه‌ها = کلیدواژه: کیوی
تعداد مقالات: 1
1. وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)*

دوره 50، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 385-385

مژگان موسی خواه؛ عبدالحسین جمالی؛ سیداکبر خداپرست؛ مجید اولیاء