کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
تعداد مقالات: 9
1. اولین گزارش زنگ Puccinia oxalidis روی شبدر زینتی (Oxalis triangularis) در ایران

دوره 54، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 159-163

مهرداد عباسی؛ سیدمحسن دامادی؛ وحید رومی


2. بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان

دوره 51، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 321-338

بیژن آقاپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمدعلی آقاجانی؛ محمد جوان نیک خواه


4. بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS

دوره 49، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 447-451

زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مهدی ارزنلو


5. گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 107-112

مهرداد عباسی؛ کلمن ونکی؛ سحر صمدی؛ سید علیرضا اسمعیل‌زاده حسینی


6. گزارشی از قارچ‌های مولد زنگ در منطقه البرز مرکزی

دوره 47، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 207-223

فائزه علی‌آبادی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضائی


7. معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 341-351

حسین عظیمی؛ مهرداد عباسی؛ لیا لون اسیپیان؛ علیرضا جوادی اصطهباناتی


8. جداسازی و شناسایی گونه‌های Rhizoctonia از خاک‌های زراعی استان مازندران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 447-453

سارا محسنی چمازکتی؛ محمد علی تاجیک‌ قنبری؛ مهرداد عباسی


9. گزارشی در مورد زنگ‌های استان فارس

دوره 45، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 138-159

الهام قاسمی‌کازرونی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضایی