کلیدواژه‌ها = گندم
تعیین ویژگی‌های فتوتیپی و ژنوتیپی باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم در جنوب استان کرمان

دوره 55، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 51-63

10.22034/ijpp.2019.36784

میثم آزادی مقدم؛ ذبیح‌اله اعظمی ساردوئی؛ مهدی آزادوار؛ خدیجه سالاری


بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 245-262

لیلا کاشی نهنجی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‏الله حمزه‏ زرقانی


ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه‌های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران

دوره 49، شماره 4، آذر 1392، صفحه 375-388

مائده لطفی پور؛ محمدهادی عمید مطلق؛ علیرضا افشاریفر؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ کرامت‌اله ایزدپناه


پراکندگی و برخی ویژگی‌های بیولوژیکی سویه‌های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران*

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 17-31

مائده لطفی پور؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت‌اله ایزدپناه


گونه‌های فوزاریوم عامل پوسیدگی ریشه و طوقة گندم در استان کرمانشاه

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 265-268

داریوش صفائی؛ حسن یونسی؛ مهیار شیخ الاسلامی


مدیریت تلفیقی بیماری‌های ویروسی گندم در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 46، شماره 2، دی 1389، صفحه 135-152

ناصر صحراگرد؛ کرامت اله ایزدپناه؛ قباد بابایی؛ رحیم اسحاقی؛ علیرضا افشاریفر؛ محمود معصومی


شناسایی جمعیت‌های ایرانی Gaeumannomyces graminis var. tritici با استفاده از مطالعات ریخت‌شناسی، مولکولی و بیماری‌زایی

دوره 45، شماره 2، دی 1388، صفحه 110-126

لیلا صادقی؛ عزیزاله علیزاده؛ ناصر صفایی؛ مجتبی قلندر