کلیدواژه‌ها = ویروس موزائیک کوتولگی ذرت
آنالیز ترادف نوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و تکامل آن

دوره 51، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 69-84

فروه سادات مصطفوی نیشابوری؛ محمود معصومی؛ سعید نصراله نژاد؛ نرجس رهپیماسروستانی؛ کرامت اله ایزدپناه


بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس موزائیک جنوبی مرغ بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ´3 ژنوم

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 61-75

فریده فرح بخش؛ محمود معصومی؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت اله ایزدپناه


بررسی رابطه دگرپادی بین ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ

دوره 48، شماره 3، آذر 1391، صفحه 343-352

عاطفه ذاکری؛ محمود معصومی؛ سعید نصرا... نژاد؛ طاهره قهرمانی؛ کرامت اله ایزدپناه