کلیدواژه‌ها = پوتی ویروس
برهمکنش ویروس موزاییک شلغم یا ویروس موزاییک کلم گل با Phoma lingam در گیاه کلزا

دوره 56، شماره 3، آذر 1399، صفحه 303-318

10.22034/ijpp.2020.241965

علی زرین جو؛ مهدی سعادتی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش


بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس موزائیک جنوبی مرغ بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ´3 ژنوم

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 61-75

فریده فرح بخش؛ محمود معصومی؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت اله ایزدپناه


خالص‌سازی و تعیین ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل ویروس موزائیک زرد کدو- جدایه فارس

دوره 48، شماره 3، آذر 1391، صفحه 403-409

آرمین آذرفر؛ کرامت اله ایزدپناه؛ علیرضا افشاریفر؛ محمود معصومی