کلیدواژه‌ها = جنوب ایران
ارزیابی واکنش تعدادی از هیبریدهای مرکبات نسبت به 'Candidatus Phytoplasma aurantifolia'‌

دوره 54، شماره 3، آذر 1397، صفحه 173-183

10.22034/ijpp.2018.34696

نگار رضازاده؛ اسد اسدی آبکنار؛ احمد روحی‌بخش


بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 195-208

محمد صالحی؛ محمد مهدی فقیهی؛ امین خوانچه‌زر؛ عبدالنبی باقری؛ کرامت‌اله ایزدپناه‌


گونه‌های زیرراسته Aphelenchina، از منطقه جیرفت و کهنوج از جنوب ایران

دوره 46، شماره 2، دی 1389، صفحه 161-178

فرزاد علی رمجی؛ ابراهیم پورجم؛ اکبر کارگر بیده