کلیدواژه‌ها = ردیابی
شناسایی و ردیابی مولکولی Phytophthora melonis بر‌اساس ژنوم هسته‌ای و میتوکندریایی*

دوره 53، شماره 1، تیر 1396، صفحه 97-117

سیده معصومه ذو‌الانواری؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ علی دادخدایی


شناسایی و ردیابی اختصاصی ‌Phytopthora drechsleri، P. cryptogea و P. erythroseptica با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

دوره 51، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 541-553

رضا موستوفی زاده قلمفرسا؛ ضیاء بنی هاشمی


بررسی مقاومت ارقام نیشکر به سیاهک در شرایط مزرعه و ردیابی قارچ در گیاهچه‌ها

دوره 45، شماره 2، دی 1388، صفحه 170-181

مهین‌ ایزدی؛ سیدعلی موسوی جرف؛ واهه میناسیان