کلیدواژه‌ها = کلزا
مطالعه نقش پیشبر مصنوعی SP-DDEE القاء‌پذیر توسط بیمارگرهای قارچی جهت بیان ژن مقاومت در گیاه Brassica napus

دوره 53، شماره 3، مهر 1396، صفحه 231-245

مهدی مرادیار؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ رستم آقازاده


اولین گزارش از گروه بیماری‌زایی ۳ و۴ Leptosphaeria maculans عامل شانکر ساقه کلزا از شمال ایران

دوره 52، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 551-554

زهرا وکیلی زارج؛ کامران رهنما؛ سعید نصراله‌نژاد؛ احد یامچی


تنوع بیماریزایی در جمعیت های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum در گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور

دوره 51، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-10

حسین ایرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ آقا ولی ابراهیم اف؛ اصغر حیدری


رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه‌های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 51-60

مهدی قاسمی؛ محمدعلی آقاجانی؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا سعیدی نژاد


جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت

دوره 45، شماره 2، دی 1388، صفحه 126-139

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده؛ ضیاءالدین بنی هاشمی


بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR

دوره 45، شماره 3، دی 1388، صفحه 199-212

الهام کریمی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش