کلیدواژه‌ها = گوجه‌فرنگی
تعداد مقالات: 5
1. وقوع و بیماری‌زایی برخی گونه‌های قارچی روی گل جالیز

دوره 55، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-86

10.22034/ijpp.2019.36803

ربابه قلی‌زاده؛ رقیه همتی


3. مهار گل‌جالیز (Orobanche cernua) روی گوجه‌فرنگی با استفاده از بنزوتیادیازول و بررسی تغییرات آنزیمی آن

دوره 53، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 247-265

فتانه قلاوند؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ فرناز فکرت؛ مریم پاینده


5. بررسی اثرات متقابل دو قارچ‌ میکوریز آربوسکولار ) Glomus mosseae وGlomus intraradices ( و نماتود ریشه‌گرهی ) (Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 393-401

فاطمه سهرابی؛ علی‌اکبر فدایی تهرانی؛ یونس رضایی دانش؛ عبدالحسین جمالی زواره