کلیدواژه‌ها = ریخت شناسی
اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران

دوره 57، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 27-50

10.22034/ijpp.2021.529528.352

محمد رضا میرزایی؛ ناصر پنجه‌که؛ محمد سالاری؛ رسول زارع؛ مهدی پیرنیا؛ شیراحمد سارانی


بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان

دوره 51، شماره 3، مهر 1394، صفحه 321-338

بیژن آقاپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمدعلی آقاجانی؛ محمد جوان نیک خواه


گزارش چند گونه نماتود آزاد زی از استا نهای آذربایجان شرقی و گلستان

دوره 46، شماره 1، دی 1389، صفحه 71-80

شلاله مصلحی؛ غلامرضا نیکنام؛ مجید پدرام؛ ابراهیم زاهدی