کلیدواژه‌ها = زنگ نواری
انتقال چهار ژن مقاومت به زنگ زرد به گندم رقم کل حیدری با روش تلاقی برگشتی به کمک نشانگر

دوره 57، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 291-301

10.22034/ijpp.2022.545750.377

کیمیا پوریوسفی؛ ثریا پورتبریزی؛ قاسم محمدی نژاد؛ محمد قادر قادری؛ بابک ناخدا؛ روح اله عبدالشاهی


بررسی پراکنش و تنوع ژنتیکی آلودگی ایسیومی زرشک و اهمیت آن در بیماری زنگ زرد گندم در استان لرستان

دوره 52، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 249-266

فرشته مهدی‌نیا؛ حسین علایی؛ ابراهیم صداقتی؛ علی دهقانی