کلیدواژه‌ها = کنترل
مهار گل‌جالیز (Orobanche cernua) روی گوجه‌فرنگی با استفاده از بنزوتیادیازول و بررسی تغییرات آنزیمی آن

دوره 53، شماره 3، مهر 1396، صفحه 247-265

فتانه قلاوند؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ فرناز فکرت؛ مریم پاینده


شناسایی و ردیابی جدایه‌های ایرانی ویروس برگ بادبزنی مو با استفاده از پیوند سبز و آرتی-پی‌سی‌آر

دوره 48، شماره 3، آذر 1391، صفحه 381-391

شاهین نوری‌نژاد زرقانی؛ مسعود مسعود شمس بخش؛ نعمت سخندان بشیر؛ مقصود پژوهنده


تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر، روی و آهن بر نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه ای خیار

دوره 46، شماره 3، دی 1389، صفحه 263-274

حبیب اله چاره گانی؛ اکبر کارگر بیده؛ حبیب الله حمزه زرقانی