دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کوتاه پژوهشی

1. * واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. melonis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

حمیده پاسندی؛ ضیاالدین بنی هاشمی