دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

گزارش کوتاه

گزارش بیماری گال طوقه یونجه با عامل Physoderma alfalfae از استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22034/ijpp.2022.555871.389

M.Sheikholeslami F.Noori H.Younesi D.Safaee؛ داریوش صفایی


مقاله کامل پژوهشی

جداسازی و شناسایی جدایه‌های غیرتوکسین‌زای Aspergillus flavus وA. parasiticus از مزارع بادام‌زمینی آستانه اشرفیه (استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22034/ijpp.2022.535268.367

رقیه زیارتی؛ حبیب اله حمزه زرقانی؛ محمد مرادی


توالی نوکلئوتیدی و تجزیه ژنتیکی قطعه کوچک ژنومی دو جدایه‌ ایرانی ویروس لکه زرد زنبق(IYSV) از تره و پیاز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22034/ijpp.2022.554345.387

حسین بیات؛ افشین حسنی مهربان؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش


مقاله کوتاه پژوهشی

اولین گزارش از وقوع ویروس تورادو گوجه‌فرنگی از ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/ijpp.2022.557747.390

مهرداد صالح زاده؛ علیرضا افشاریفر؛ سعیده دهقانپور فراشاه