اولین گزارش از وقوع Fusarium avenaceum از باقلا در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

در فروردین ماه سال 1392طی بازدیدی ازمزارع باقلا(Vicia faba L.)در شهرستان طارم، استان زنجان، گیاهانی با علائم شدید پژمردگی مشاهده گردیدند. با بررسی اولیه ریشه و طوقه بسیاری از این گیاهان، توده های نارنجی رنگ لعابی در لابلای ریسه  های سفید رنگ بر سطح ریشه مشاهده شد. با بررسی میکروسکوپی، مشخص گردید که این توده های نارنجی رنگ، اسپورودوکیوم های متعلق به جنس Fusariumبودند.کشت تک اسپور از این توده ها انجام گرفت و قارچ مذکور بر اساس ویژگی‌های رشدی بر محیط کشت‌های PDA و CLA و نیز مشخصات میکروسکوپی ماکرو‌کنیدیوم‌ها و میکروکنیدیوم‌ها بر اساس کلید‌های معتبر شناسایی گونه‌های فوزاریوم (Leslie and Summerell 2006; Gerlach and Nirenberg, 1982) به عنوان(Fries) SaccardoFusarium avenaceum تشخیص داده شد. مشخصات این گونه به این شرح بود: سرعت رشد در محیط کشت PDA بالا بوده و پرگنه متراکم سفید رنگی تشکیل داد که رنگ آن از پشت تشتک پتری، ، نارنجی مایل به قرمز بود. اسپورودوکیوم‌های نارنجی رنگ اغلب در مرکز پرگنه به فراوانی تشکیل شدند. اسپورودوکیوم‌های نارنجی رنگ هم‌چنین به فراوانی در محیط کشت CLA تشکیل گردیدند. ماکرو کنیدیوم‌ها باریک و کشیده، راست تا کمی خمیده با دیواره‌های عرضی باریک بوده و دارای سه الی پنج دیواره عرضی بودند. سلول انتهایی آنها باریک و نوک‌تیز و کمی خمیده و سلول پایه، دارای فرورفتگی پشتی و تا حدودی پا شکل بود. ماکروکنیدیوم‌های تشکیل شده در اسپورودوکیوم‌های تشکیل شده روی CLA طویل‌تر و باریک‌تر از ماکروکنیدیوم‌های تشکیل شده در مزرعه بودند و طول و عرض 42-5/67 (55) × 5/2 – 5 (3/3) میکرو نداشتند.. میکروکنیدیوم‌ها و مزوکنیدیوم ها دوکی شکل دارای یک، دو یا سه دیواره عرضی بوده و اغلب به صورت انفرادی روی منوفیالیدها و پلی فیالیدها تشکیل شدند. در ادامه این تحقیق، آزمون بیماری‌زایی این گونه روی رقم برکت باقلا در گلدان‌هایی حاوی خاک مزرعه، ماسه و کود حیوانی به نسبت 1/1/1 تحت شرایط گلخانه (دمای متوسط 24 دزجه سانتی‌گراد و نور طبیعی خورشید)، با استفاده از روش مایه تلقیح گندم بر اساس روش برگس و همکاران (Burgess et al. 1994) انجام شد و علائم شدید بیماری روی ریشه و اندام‌های هوایی پس از گذشت 12 روز ظاهر گردید (شکل 1). F. avenaceumیکی از گونه‌های خسارت‌زا روی باقلا در جهان است. این اولین گزارش از جداسازی و تعیین بیماریزایی این گونه روی باقلا در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF THE OCCURRENCE OF Fusarium avenaceum ON BROAD BEAN (Vicia faba) IN IRAN

نویسنده [English]

  • R. HEMMATI
چکیده [English]

During April 2013, Samples of broad bean (Vicia faba L.) plants showing root rot and wilt symptoms were collected from different farms located in Tarom region of Zanjan province. Laboratory observation indicated sporodochium of the genus Fusarium on infected roots. Single spore isolation of the fungus was carried out from sporodochia on infected host tissues. Based on morphological characteristics including; growth features on PDA and CLA media, size and shape of macroconidia and microconidia and other microscopic characteristics, the fungus was identified as Fusarium avenaceum (Fries) Saccardo (Leslie and Summerell, 2006;GerlachandNirenberg, 1982). Growth rate was relatively rapid on PDA. Surface of the colony on PDA was white in color and reddish orange from the bottom of Petri dishes. Abundant pale orange sporodochia formed on PDA and CLA. Macroconidia were long and slender, straight to slightly curved with 3 to 5 septa, apical cell long and tapering, basal cell with dorsal curvature and foot shaped, 42 – 55 (50.3) × 2.5-5 (3.3) µm. Macroconidiaformed in vitro on CLA were longer and narrower than those produced in natural habitat. Microconidia and mesoconidia were fusiform, 1-3 septate, produced singly on monophialides and polyphialides and variable in size. The pathogenicity test of the fungus was carried out on cultivar Barakat in pots containing 1/1/1 (v/v/v) ratio of field soil, sand and compost under greenhouse conditions using wheat inoculum according to Burgess et al. (1994). After 12 days, the inoculated plants showed root rot and wilt symptoms similar to those occurred in the field. F. avenaceum is one of the species causing damage to broad bean in the world. This is the first report of isolation and pathogenicity confirmation of F. avenaceum from broad bean in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -