همراهی Candidatus phytoplasma prunorum با کوتولگی زرد برگ آلو در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

به بیماری‌های فیتوپلاسمایی پیچیدگی کلروتیک برگ زردآلو (Prunus armeniaca) ، لپتونکروز آلوی ژاپنی (P. salicina) و بیماری‌های زردی و زوال هلو (P. persica) ، آلوی اروپایی (P. domestica) و بادام (P. duilcis) زردی اروپایی درختان میوه هسته‌دار (ESFY) گفته می‌شود ((Seemüller et al. 1998a. فیتوپلاسمای عامل این بیماری از نظر فیلوژنتیکی با  فیتوپلاسماهای افژولش سیب (AP)، زوال گلابی (PD) و پیچیدگی برگ زرد هلو (PYLR) بسیار نزدیک است .علائم زردی به همراه بازماندگی رشد برگ‌ها در تابستان 1391 در استان مازندران دیده شد. ده نمونه دارای علائم و دو نمونه فاقد علائم از باغ‌های مختلف جمع‌آوری و برای شناسایی عامل بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. دی ان ای کل از نیم گرم بافت رگبرگ اصلی با به‌کارگیری  CTAB(Murray & Thompson 1980) استخراج گردید و ردیابی فیتوپلاسما در نمونه‌های دی ان ا. توسط پی‌سی‌آر دو مرحله‌ای با جفت آغازگرهای P1/P7 (Deng & Hiruki 1991) (دور اول) و R16F2n/R2 (Gundersen & Lee 1996) و یا fU5/rU3 (Lorenz et al. 1995) (دور دوم) انجام شد. در نمونه‌های دارای علائم پس از انجام PCR دو مرحله‌ای یک باند 1200 جفت بازی با آغازگر R16F2n/R2 و  یک باند 880 جفت بازی با آغازگر fU5/rU3 تکثیر شد در حالی‌که در نمونه‌های سالم باندی دیده نشد. دو محصول پی سی آر از هر یک از جفت آغازگرها به طور مستقیم تعیین توالی شدند. توالی‌های به‌دست آمده با توالی‌های مرجع دربانک جهانی ترادف‌ها توسط نرم افزار بلاست مقایسه شد. توالی‌های به دست آمده (شماره‌های دسترسیKF739403، KF739404، KF739405 و KF739406) به میزان 99 درصد با ‘Ca. Phytoplasma prunorum’ (شماره‌های دسترسی AJ575108, AJ542545 AJ575111) مشابهت داشتند. با توجه به اطلاعات موجود به نظر می‌رسد این اولین گزارش از همراهی‘Ca. Phytoplasma prunorum’ با کوتولگی برگ زرد درختان آلو در ایران است.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Candidatus PHYTOPLASMA PRUNORUM ASSOCIATED WITH PLUM YELLOW LEAF STUNT IN IRAN

نویسنده [English]

  • T. ALLAHVERDI
چکیده [English]

In Europe, chlorotic leaf roll of apricot (Prunus armeniaca L.), leptonecrosis of Japanese plum (P. salicina L.) and yellows and decline diseases of peach (P. persica L.), European plum (P. domestica L.) and almond (P. dulcis L.) have  common aetiology and the single name 'European stone fruit yellows' (ESFY) is proposed for them (Seemülleret al. 1998a). European stone fruit yellows (EFSY), associated with ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ is an important disease of Prunus spp. Ca. P. prunorum is phylogenetically related to apple proliferation (AP), pear decline (PD) and peach yellow leaf roll (PYLR) phytoplasmas. Plum trees showing symptoms of yellowing and leaf stunt were observed in August 2012 in several orchards in Mazandaran province, the south coast of the Caspian Sea. Ten symptomatic and two symptomless plants were collected for the identification of the disease causal agent. Total DNA was extracted from 0.5 g of leaf midribs using the CTAB method (Murray & Thompson 1980). The dna samples were subjected to nested-PCR using primer pairs P1/P7 (Deng & Hiruki 1991), followed by R16F2n/R2 (Gundersen & Lee 1996) or fU5/rU3 (Lorenz et al. 1995). Following PCR with primer pairs R16F2n/R16R2 and fU5/rU3, amplified fragments of the expected size, 1200bp and 880bp, respectively were detected in symptomatic plants but not in symptomless plants. Two amplicons from each primer pair were purified and directly sequenced. The sequences were compared with those of the phytoplasma reference strains, using blast analysis. The sequences (GenBank Accession numbers KF739403, KF739404, KF739405 and KF739406) showed 99% similarity with those of ‘Ca. P. prunorum’ (Accession NOs. AJ575108, AJ542545, AJ575111). To our knowledge, this is the first report of a ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ (16SrX) strain associated with the yellowing and leaf stunt in plum trees in Iran.