شناسایی و مطالعه بیماری‌زایی گونه‌های آلترناریای سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

طیمطالعهرویگونه‌هایجنسAlternaria،ازمزارعتحتکشتسیب‌زمینیدراستانآذربایجانغربیدرفصل زراعی 89-1388، اندام‌های هوایی مشکوک به آلودگی توسط قارچ‌های جنس آلترناریا جمع‌آوری و مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع 141 جدایه متعلق به جنس آلترناریا جداسازی و خالص‌سازی شد. بر اساس مشخصاتریخت‌شناسیجدایه‌های مورد مطالعه،9 گونه شاملA. alternata, A. broussonetiae, A. destruens, A. dumosa, A. interrupta, A. rhadina, A. solani, A. soliaegyptiacaوA. tenuissimaشناسایی شدند. از میان آنها گونه‌های A. solani, A. alternataA. tenuissima, A. interrupta, و A. dumosa قبلاً از روی سیب‌زمینی در ایران گزارش شده بودند و سه گونهbroussonetiae .AA. soliaegyptiaca, وA. rhadina  در این مطالعه برای فلور قارچی ایران جدید بوده و برای اولین بار از سیب‌زمینی در دنیا جداسازی گردیدند. گونه A. destruens هم که قبلاً از ایران نام برده شده بود، برای اولین بار از روی سیب‌زمینی گزارش می‌شود. مطالعات بیماری‌زایی جدایه‌های گونه‌های شناسایی شده روی سیب‌زمینی رقم Agria انجام گرفت و بیماری‌زایی جدایه‌ها با اجرای اصول کخ به اثبات رسید. تمامی جدایه‌های مورد مطالعه روی سیب‌زمینی بیماری‌زا بودند، اگر چه درجه بیماری‌زایی جدایه‌های متعلق به گونه‌های مختلف، بر اساس اندازه ناحیه نکروتیک اطراف محل تلقیح قارچ، با هم متفاوت بود. بیشترین فراوانی را گونه A. tenuissimaو بیشترین درجه بیماری‌زایی را گونه‌هایA. solani  و A. tenuissima در میان جدایه‌های مورد مطالعه دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION AND PATHOGENICITY STUDY OF Alternaria SPP. ON POTATO IN WEST AZERBAIJAN PROVINCE (1)

نویسندگان [English]

  • zahra haji por jarchelo 1
  • uobart ghosta 2
  • saeed rezaee 2
چکیده [English]

During the study on the Alternaria species from potato fields of West Azerbaijan province, foliage and stems that had suspected infections with Alternaria fungi were collected. Totally, 141 isolates belonging to the genus Alternaria were isolated and purified. Based on macro and micomorphological characters of the isolates, 9 species viz.: A. alternata, A. broussonetiae, A. destruens, A. dumosa, A. interrupta, A. rhadina, A. solani, A. soliaegyptiacae and A. tenuissima were identified. Among the identified species, 5 species: A. alternata, A. dumosa, A. interrupta, A. solani and A. tenuissima were reported previously from potato, but three species: A. broussonetiae, A. rhadina and A. soliaegyptiaca are new to mycoflora of Iran and are reported for the first time from potato plants (matrix nova). Also, potato is matrix nova for A. destruens. Pathogenicity studies on isolates of identified species were done on potato cultivar Agria and their pathogenicity were confirmed based on Koch´s postulates. All the studied isolates were pathogenic, although the degree of pathogenicity based on diameter of necrotic area varied among different species. A. tenuissima had the highest frequency and A. solani and A. tenuissima had the highest degree of pathogenicityamong the studied Alternaria isolates.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternaria species
  • pathogenicity
  • Potato
  • West Azerbaijan