ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در استان گیلان

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

نویسنده

چکیده

ویروس تریستزای مرکبات (Citrus tristeza virus, CTV) عامل مهم‌ترین بیماری ویروسی مرکبات است که در بسیاری از کشورهای مرکبات خیز جهان باعث خسارت فراوانی به این محصول گردیده است. پیکره‌های این ویروس محدود به آوند آبکش بوده و به صورت نیمه پایا توسط گونه‌های مختلف شته‌ها انتقال می یابد.کانون اولیه آلودگی به ویروس تریستزا در ایران باغات مهدشت در ساری بوده است. انتقال طبیعی ویروس با شته پنبه در مازندران به اثبات رسیده است (رحیمیان و همکاران، 1379). در سال 1390 ردیابی تریستزا در نهالستان‌های غرب استان مازندران انجام شد و گیاهان آلوده در بین نهال‌هایی که از نهالستان‌های شرق استان به غرب انتقال یافته و یا با پیوندک آلوده از آن مناطق تکثیر شده‌اند، شناسایی شد (ترویجی و همکاران، 1391). هم‌چنین احتمال انتقال آلودگی تریستزا به نهالستان‌های استان گیلان به طریق مشابه مطرح گردید. بر این اساس در بررسی اولیه وضعیت سلامت نهالستان‌های این استان از نظر بیماری تریستزا در آبان ماه سال 1391، تعداد 20 نهال نارنگی انشو (Citrus unshiu) و پرتقال تامسون ناول (C.sinencis) از سه نهالستان شرق استان گیلان (چابکسر، رحیم آباد و لنگرود) با آزمون سرولوژیکی ایمیونوپرینت (Direct tissue blot immuonoassay) و با آنتی‌سرم تجاری شرکت بیوربا مورد ارزیابی قرار گرفت و آلودگی در پنج نهال نارنگی انشو روی پایه سیترنج محرز شد. استخراج اسید نوکلئیک از دمبرگ و رگبرگ نهال‌های آلوده با استفاده از کیت Rneasy Plant Mini Kit (Qiagen) صورت گرفت. آزمون RT-PCR بر اساس دستورالعمل کیت (Fermentas) Revert Aid برای مرحله RTو آنزیمPCR Master Mix (Fermentas)برای مرحله PCR و استفاده از جفت آغازگر اختصاصی T36cp+/T36cp-، نتایج ردیابی سرولوژیکی را تأیید کرد.

عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF Citrus Tristeza Virus FROM GUILAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • H. ZAFARI1
  • S. M. BANIHASHEMIAN
  • A. RUHIBAKHSH1
  • B. BAHRI
چکیده [English]

Tristeza caused by Citrus tristeza virus (CTV), is the most important viral disease of citrus worldwide. Serious damages of the disease have been reported from many citrus growing areas of the world. CTV particles are restricted to phloem and are transmitted by aphids in a semipersistent manner. CTV was introduced from Japan to Mahdasht orchards in Mazadaran province in 1969. Its natural spread with the vector Aphis gossipii was shown in the infected areas (Rahimian et al., 2000). Following the transport of virus-infected scions or plants from the east of Mazandaran (infected area) to the western part of the province (Tarviji et al., 2012), the risk of transmission was considered by a similar way in the nurseries of Guilan province. Preliminary survey of the disease was carried out in November 2012. Five of 20 Unshiu (Citrus unshiu) and Thomson navel (C.sinencis) plants on Citrange rootstock were found infected by serological direct tissue blot immunoassay using a commercial antiserum (Bioreba, Switzerland). Infection of the plants was confirmed by a two-step RT-PCR with T36cp+/T36cp- primers after nucleic acid extraction with Rneasy Plant Mini Kit (Qiagen). RT and PCR was carried out respectively according to manufacture protocols of Revert Aid and PCR Master Mix (Fermentas).