تعیین برخی از ویژگی‌های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک یونجه در استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

به منظور تعیین ویژگی‌های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک یونجه در استان بوشهر در هر یک از مناطق بنداروز(1جدایه)، سرکره(2جدایه)، پشت پر(1جدایه)و تنگ ارم(1جدایه)یک بوته یونجه با علایم بارز بیماری جاروک انتخاب و به گلخانه انتقال داده شد تا به‌عنوان منبع عامل بیماری در مطالعات انتقال عامل بیماری و آزمون‌های مولکولی استفاده شود. در گلخانه عامل بیماری جاروک به‌وسیله سس از هر بوته یونجه به یک بوته سالم پروانش انتقال داده شدو در پروانش‌های مایه‌زنی شده علایم بیماری‌های فیتوپلاسمایی ظاهر شد. از نظر ایجاد علایم در پروانش، جدایه‌های فیتوپلاسمای جاروک یونجه در استان بوشهر قابل تفکیک نبودند. در آزمون واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR) با استفاده از جفت آغازگر P1/P7در همه جدایه‌ها قطعه مورد انتظار(1800 جفت باز از اپرون ار ان ای ریبوزومی) تکثیر شد.آزمون چند شکلی طول قطعات برشی (RFLP)باآنزیم‌های AluI،CfoHaeIII،HpaIIو RsaI، نشان داد که براساس 1800 جفت باز از اپرون ار ان ای ریبوزومی جدایه‌های فیتوپلاسمای جاروک یونجه در استان بوشهر با یکدیگر و با فیتوپلاسماهای عامل جاروک یونجه در فارس (جدایه‌های جویم 1 و مبارک آباد)و یزد (جدایه ابرکوه) که متعلق به گروه جاروک بادام زمینی(16SrII)هستند، تفاوتی ندارند و فقط از نظر جایگاه آنزیمCfoI با یک جدایه از فارس (جویم2)متفاوتند. جستجو با برنامه BLAST و آنالیز فیلوژنتیکی ترادف محصول PCR با جفت آغازگر P1/P7 نیز نشان داد که عامل جدایه بنداروز به‌عنوان نماینده جدایه‌های فیتوپلاسمای جاروک یونجه در استان بوشهر متعلق به گروه جاروک بادام زمینی است. بیماری جاروک یونجه برای اولین‌بار از نقاط مختلف استان بوشهر گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PARTIAL CHARACTERIZATION OF A PHYTOPLASMA ASSOCIATED WITH ALFALFA WITCHES’ BROOM IN BUSHEHR PROVINCE*

نویسندگان [English]

  • D. RAOOFI 1
  • M. SALEHI 2
چکیده [English]

Alfalfa witches’ broom (AWB) is a serious disease of alfalfa in Bushehr province. For characterization of Bushehr AWB phytoplasma, alfalfa plants with typical symptoms of AWB were selected in different regions of Busher province including Bondarooz(1 isolate),Sarkoreh (2 isolates), Poshtpar(1 isolate) and Tange- Eram (1 isolate), transferred to greenhouse and used as the source of the disease agent for transmission and molecular studies. Agent of AWB was transmitted from each isolate to periwinkle via dodder inoculation. Agents of all isolates caused little leaf, internode shortening, yellowing, virescence, phyllody and witches’ broom symptoms in periwinkle plants. DNA fragments of approximately 1800 bp of ribosomal operon were amplified with primer pair P1/P7 by direct PCR from total DNA samples extracted from naturally alfalfa infected plants and periwinkle plants inoculated with agents of AWB isolates. P1/P7 primedPCR products (1800 bp) were analyzed by digestion with AluI, HpaII, Cfol, HaeIII and RsaI enzymes. RFLP patterns analyzed with these enzymes were similar to each other and those of AWB phytoplama from Fars (Mobarak Abad and Juyom 1) and yazd, 16SrII group Related phytoplasmas but distinguishable from a Fars isolate of AWB(Juyom2) by a CfoI site. Phylogenetic analyses of full length 16S rRNA gene sequence also clustered agent of Bondarooz AWB phytoplasma with phytoplasmas of 16SrII group. Based on the results of the present study, a phytoplasma relatede to peanut witches’ broom (16srII) is associated with AWB disease in Bushehr province. This is the first report of AWB in Bushehr province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa
  • witches’ broom
  • PCR
  • RFLP
  • Phylogenetic analysis
  • Bushehr Province