بررسی خصوصیات مولکولی و ریخت‌شناختی عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در انبارهای استان فارس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

نمونه‌برداری از غده‌های سیب‌زمینی آلوده به پوسیدگی صورتی در انبارهای استان فارس منجر به جداسازی تعدادی جدایه‌ی فیتوفتورا شد که شباهت کاملی با هیچ‌یک از  عوامل شناخته شده‌ی ایجاد کننده‌ی پوسیدگی صورتی نداشتند. واکاوی ژن‌های سه ناحیه‌ی هسته‌ای (فاصله‌ی ترانویسی شده‌ی داخلی (آی‌تی‌اِس)، بتاتوبولین و پروتئین شوک حرارتی 90) و یک ناحیه‌ی میتوکندریایی (زیر واحد یک سیتوکروم سی اکسیداز) نشان داد این جدایه‌ها دورگی از Phytophthora erythroseptica و P. cryptogea هستند. واکاوی فیلوژنتیکی بر اساس ره‌یافت بیسی نشان داد که جدایه‌های عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی همراه با گونه‌های P. erythroseptica وGII  P. cryptogea  در گروهی تک نیا و مستقل از سایر اعضای مهم تبار هشت فیتوفتورا قرار می‌گیرند. همسانه‌سازی ژن بتاتوبولین با تولید توالی‌های والدی، طبیعت دورگ  این جدایه‌ها را تأیید کرد. این جدایه‌ها دارای اسپورانژیوم‌های بدون پاپیل، بیضی تا تخم‌مرغی شکل، اُاُسپورهای گرد و ناپُرساز و آنتریدیوم‌های انتهایی، منفرد و پیراماده بودند. جدایه‌های به دست آمده با وجود تفاوت‌های مشاهده شده، از نظر خصوصیات ریخت‌شناختی شباهت زیادی به والد مادری‌شان یعنی P. erythroseptica داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular and morphological characterization of the causal agent of potato pink rot in potato stores in Fars Province

نویسندگان [English]

  • B. SAFAIEFARAHANI 1
  • R. MOSTOWFIZADEH-GHALAMFARSA 2
  • G.E.ST.J. HARDY 1
  • T.I. BURGESS 1
چکیده [English]

While sampling from potato tubers infected with potato pink rot in Fars province's potato stores, several Phytophthora isolates were recovered which differed from those known to cause pink rot. Various gene analyses including three nuclear (internal transcribed spacers (ITS), ß-tubulin and heat shock protein 90) and one mitochondrial (cytochrome c oxidase subunit I) gene regions showed these isolates were hybrids between Phytophthora cryptogea and P. erythroseptica. Phylogenetic analysis using Bayesian approach showed the causal agent of potato pink rot, P. erythroseptica and P. cryptogea GII form a monophyletic group which is independent of major members of Phytophthora clade 8. Cloning of the ß-tubulin region produced both parental ß-tubulin sequences and confirmed the hybrid nature of these isolates. Isolates produced non-papillate and ellipsoid to ovoid sporangia, globose and aplerotic oogonia, and amphigynous terminal antheridia. While there were some differences, based on morphological characteristics, these isolates were most similar to their maternal parent, P. erythroseptica.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oomycota
  • Sequencing
  • hybridization