پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه پسته در کرمان و کنترل بیولوژیکی آن

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

در این پژوهش از نهالستان‌های پسته مهم استان کرمان 99 جدایه Rhizoctonia solani از بافت گیاهی و خاک جداسازی شد. جدایه‌ها براساس خصوصیات ریسه‌ها، تعداد هسته‌ها و تعیین گروه آناستوموزی شناسایی شدند که در بین آنها، 96 جدایه چند هسته‌ای با گروه آناستوموزی چهار و سه جدایه دو هسته‌ای(BNR)با گروه آناستوموزی B-I بودند. همه جدایه‌های چند هسته‌ای قادر به ایجاد بیماری روی نهال پسته بوده و تنها در شدت بیماری ایجاد شده با یکدیگر تفاوت داشتند. هیچ یک از جدایه‌های دو هسته‌ای قادر به بیماری‌زایی روی پسته نبودند. از جدایه‌های دو هسته‌ای برای کنترل بیماری در شرایط آزمایشگاه و گلخانه استفاده شد. در کشت‌های دوگانه جدایه‌های چند هسته‌ای و دوهسته‌ای هیچ گونه لیزشدن، هیپرپارازیتیسم یا سایر اعمال آنتاگونیستی دیده نشد و تنها واکنش قابل توجه پیچش ریسه‌های دو هسته‌ای به دور ریسه‌های چند هسته‌ای بود. در گلخانه مایه‌زنی هم‌زمان دو هسته‌ای و چند هسته‌ای موجب کنترل بیماری نشد و هنگامی که جدایه‌های دو هسته‌ای دو هفته قبل از چند هسته‌ای به گیاهچه‌ها مایه‌زنی شدند، بیماری به طرز قابل توجهی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RHIZOCTONIA ROOT AND CROWN ROT OF PISTACHIO IN KERMAN AND IT’S BIOLOGICAL CONTROL

نویسندگان [English]

  • L. ILKHAN 1
  • R. FARROKHI NEJAD 2
  • M. M. AMINAEE 2
  • H. RAHIMZADEH BEHZADEI 2
چکیده [English]

In this study, 99 Rhizoctonia solani isolats were isolated from some pistachio nurseries in Kerman province. Fungus was isolated from infected plant tissues and soils. Isolates were identified according to the morphological characters of the hyphae, cellular nuclei number of young hyphae, and their anastomosis groups. Results revealed that 96 isolates were multinucleate (MNR) and 3 of them binucleate (BNR). MNR isolates belonged to AG-4, and BNR isolates to AG B-I. Pathogenicity of the isolates was carried out on pistachio plants and the MNRs were pathogenic on pistachio but their virulence levels were significantly different. None of BNR isoltes were pathogenic on pistachio. The applicability of biological control as a method for combating disease was investigated in lab and greenhouse experiments using BNR isolates. In dual culture tests,  no hyphal lysis was observed and the only interaction  was coiling of the bc agent hyphae around the R. solani hyphae. In greenhouse experiments, coinoculation of the plants by BNR and  R. solani did not control the disease. On the other hand, when plants were inoculated by BNR, two weeks before inoculation with R. solani,thedisease was reduced considerably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Anastomosis groups
  • Rhizoctonia
  • root
  • crown rot